Společnost Integy Group dodává inovativní řešení v oblasti Robotické automatizace procesů. Naši roboti mluví řečí vašeho podnikání.

O RPA

„Robot process automation“ (RPA) neboli „Robotická automatizace procesů“ je rychle rostoucí technologická oblast softwarových robotů. Roboti jsou software, který napodobuje lidské chování a provádí jednotlivé kroky pracovního procesu, avšak rychleji než člověk a s mnohem větší přesností. RPA technologie slouží k automatizaci rutinních úloh, které nevyžadují schopnosti lidské mysli – přemýšlení a tvořivost. Díky osvobození od tohoto typu úkolů se mohou pracovníci věnovat činnostem s vyšší důležitostí a přidanou hodnotou.

RPA - Robot process automation

Přínosy RPA [ http://www.integygroup.cz ]

Smiley face

Snížení nákladů

Odhaduje se, že použití RPA může snížit provozní náklady až o 30%. Výdaje na softwarového robota jsou výrazně nižší než na zaměstnance.V závislosti na odvětví a procesu může být návratnost již za 3 měsíce.


Smiley face

Vysoká přesnost = Nízká chybovost

Použití RPA s sebou přináší vysokou přesnost prováděných úloh a minimalizuje vznik chyb způsobých človekem, které jsou nevyhnutelné v úlohách vyžadujících vysokou pozornost na detaily.


Smiley face

Lepší klientská zkušenost

Díky tomu, že RPA převezme rutinní úlohy, mohou se pracovníci věnovat více přímo klientům a zvyšovat tak jejich zkušenost a spokojenost.


Smiley face

Růst produktivity

Nasazení robotů dovoluje zvládnout více práce v kratším čase, což zvyšuje produktivitu a vede k celkovému růstu společnosti. Roboti mohou pracovat 27 hodin denně, 7 dní v týdnu a to za zlomek ceny oproti pracovníkům.

Smiley face

RPA pracuje s existující IT infrastrukturou

RPA technologie pracuje se systémy/programy, které společnost již používá, a není proto nutné měnit stávající IT infrastrukturu.


Smiley face

Lepší adaptabilita

V průběhu času se mohou metody a procesy měnit v důsledku požadavků a technologických změn. RPA se těmto změnám přizpůsobuje snázeji než lidé.


Smiley face

Spokojenější zaměstnanci

Automatizace osvobozuje zaměstnance od nudných a rutinných úloh. A naopak jim dává prostor věnovat se práci s vyšší přidanou hodnotou, která vyžaduje komunikaci, empatii a řešení problémů založených na lidském úsudku.


Smiley face

Škálovatelnost

Procesy prováděné roboty mohou být libovolně škálovatelné. Podle potřeb lze kdykoliv přidávat a ubírat roboty, kteří zajišťují daný proces.

  

Příklady použití [ http://www.integygroup.cz/index.html#usecases ]

Obecné případy užití

  Měření procesů

Pokud chceme procesy řídit, musíme je i měřit. Tzn. definovat a vyhodnocovat údaje, které vypovídají o kvalitách sledovaného procesu. Dle oblasti se setkáváme s různou definicí vyhodnocovaných parametrů (např. KPI’s, SLA, OLA, návštěvnost webu, konverze, atd.). Vyhodnocování sledovaných parametrů představuje zpracování nekonečných zdrojů dat. Robotický analytik může tyto zdroje procházet soustavně, extrahovat požadované informace a ty pak prezentovat v definovaných reportech. V případě, že parametry mají nestandardní hodnoty, může robot inicializovat akci. Management má v tomto směru značně zjednodušenou práci, pokud primární systém tato data poskytuje. V radě případů však monitoring procesů, které systémy realizují, není zohledněn (tzn. systémy realizují svoji základní funkčnost, ale již neposkytují údaje pro měření těchto procesů).

  Zpracování datových souborů

RPA technologie může efektivně nahradit manuální přetypovávání údajů z datových souborů do informačního systému.

  Zakládání nový zaměstnanců/klientů/odběratelů

Při příchodu nového zaměstnance se provádí řada úkonů a vznikají tomu odpovídající dokumenty (např. pracovní smlouva, předávací protokoly, zajištění přístupu do systémů, poučení o bezpečnosti práce, …). Stejné údaje je tak potřeba zadávat opakovaně do různých systémů a elektronických formulářů a šablon. RPA robot může duplicitní zadávání odbourat a vykonat celý postup stejně, jako by jej dělal personalista.

  Ukončování zaměstnanců/klientů/odběratelů

Nejenom s procesem příchodu nového zaměstnance, ale i s jeho ukončením je spojena nemalá administrativa. I v tomto případě může robot provést ukončení pracovníka automatizovaně (tj. např. vytisknout předávací protokoly na vrácení klíčů, přístupových karet, hardwaru; nastavit ukončení pracovníka HR systému; zrušit přístupová oprávnění do systémů, …).

  Service Desk a podpora zákazníků

Při obsluze zákazníka se mnohdy potřebuje zaměstnanec pohybovat několika systémy zaroveň a při tom stále komunikovat se zákazníkem. Při nasazení RPA dokážeme dostat data z různých systémů na jedno místo a obsloužit tak zákazníka lépe a rychleji. A stejně tak informace přijatá od zákazníka může být zaznamenána pouze jedenkrát do RPA a rozdistribuována všem adresátům (informační systémy, osoby, oddělení).

  Konsolidace dat

RPA se skvěle hodí na úlohy reportingu a statistik, kdy je mnoho souborů s daty (např. datový soubor od každého zaměstnance, oddělení, pobočky, obchodníka, …) a tato data mají být konsolidována a vyhodnocena.

  Datová migrace

Migrace dat ze starého systému do nového vyžaduje důkladnou analýzu obou datových modelů a určení kam mají být stará dat uložena v novém systému. Vytvoření migračních skriptů je časové náročné. Při použití RPA zadáváme údaje do nového systému přes jeho uživatelské rozhraní a systém sám zajistí, aby vložená data byla správně a konzistentně uložena.

Pojišťovnictví

  Nový obchod a underwriting

RPA může automatizovaně získat data z různých interních a externí zdrojů nutná pro posouzení rizik spojených s danou pojistnou smlouvou a předložit je souhrnně odpovědnému pracovníkovi.

  Likvidace pojistných událostí

Pokud jsou informace nutné pro vyhodnocení nároku klienta uloženy na různých místech, RPA je může z těchto úložišť získat a likvidátor pak už jen posoudí nárok klienta

  Integrace stávajících aplikací

Technologická integrace stávajících a nově pořízených systémů může být problematická a mnohdy je nahrazena člověkem jako spojovacích článkem, kdy uživatel sám provádí integraci přepisováním údajů z jedné aplikace do druhé. Při využití RPA zadá uživatel potřebné údaje pouze jednou a robot zajistí jejich propsání na všechna potřebná místa.

  Soulad s předpisy

Pojišťovny musí plnit řadu právních předpisů. Dodržování předpisů je v odpovědnosti zaměstnanců a může být podpořeno i jejich implementací v informačních systémech. RPA může představovat mezivrstvu, která dbá na dodržování předpisů v implementovaných procesech. Její výhoda oproti IS je flexibilita, cena a rychlost nasazení.

  Ukončování smluv

Ukončení smlouvy se skládá z řady kroků, které jsou ideálně v informačním systému implementovány jako Wizard. V opačném případě musí pracovník znát celý postup a provést jej bez chyby ve správném pořadí. RPA převezme roli asistenta a vede pracovníka celým procesem ukončení smlouvy.

Bankovnictví

  Založení nového klienta

Založení klienta je komplexní úloha sestávající se z řady kroků (např. zadání potřebných údajů, vytištění smlouvy, vytištění podmínek, sazebníku, ověření předaných dokumentů, nahrání dokumentů do systému, zajištění přístupových oprávnění, atd.). V RPA můžeme sestavit tyto kroky do jednoho nebo více workflow a zrychlit a zpřesnit založení klienta.

  Rychlejší a přesnější investování

Pro úspěšné obchodování na burze je nutné kombinovat aktuální informace z různých zdrojů. RPA dokáže proces získávání těchto informací zautomatizovat a předložit makléři ucelený přehled informací. Ten tak nemusí ztrácet čas opakovaným procházením stejných stránek a vyhledáváním stále stejných informací.

Jaké procesy automatizovat [ http://www.integygroup.cz ]

Automatizovat lze teoreticky velkou většinu podnikových procesů. Ale je nutné se vždy ptát, zda-li to v daném případě dává smysl. A to především smysl z pohledu ekonomického, časového a IT architektury. Procesy vhodé pro automatizaci by měly splňovat:


Smiley face

Je úloha vykonávána na základě předem definovaných pravidel? Jedná se o dobře strukturovanou a opakující se činnost? (Rule-based)

Mělo by se jedna o opakující se činnosti prováděné na základě definovaných pravidel, kde není vyžadováno lidské rozhodování. Je důležité, aby se jednalo o strukturované úlohy. V nestrukturovaných úlohách musí být často rozhodováno pracovníky na základě svých znalostí, kterého zatím nejsou roboti schopni.


Smiley face

Nejedná se o příliš komplexní proces? (Straightforward)

„Komplexnost procesu“, která je uvažována v tomto kontextu, není množství dat, datových zdrojů nebo počet kroků, ale to:

  • zda-li se procesu účastní různá oddělení,
  • zda-li je v některých krocích vyžadováno lidské rozhodování,
  • zda-li mezi kroky procesu jsou výrazné časové rozestupy.

Smiley face

Je proces stále vylepšován? (Stable)

Procesy, u kterých probíhá neustálá optimalizace, nejsou vhodnými kandidáty pro robotizaci. Naopak u ustálených procesů nehrozí riziko, že roboti budou muset být příliš často upravováni, aby odpovídaly nově navrženým procesů. Je vhodné, pokud se nasazení RPA provádí souběžně s optimalizací procesů (případně jako poslední fáze).


Smiley face

Je proces definován? (Defined)

Automatizace procesu, který není definovaný a máme o něm pouze mlhavou představu, pravděpodobně přinese nemilé překvapení. Bez ohledu na to, jak velký proces je, měl by být definován před zahájením implementace (např. pomocí metody SixSigma SIPOC). Tzn. potřebujeme znát vstupy a výstupy procesu, vlastníka procesu, zákazníka a dodavatele procesu, samotný proces a jeho výjimky a hranice.


Smiley face

Vyžaduje proces použití více systémů? (Multiple systems in use)

RPA dokáže zastřešit několik systémů a vytvořit pro ně jednu ucelenou prezentační vrstvu. Pro pracovníka tak odpadá nutnost překlikávání mezi obrazovkami a manuálním přepisováním údajů z jednoho systému do druhého, případně opakovaným zadáváním stejné informace do více systémů.


Smiley face

Vyžaduje proces lidskou interakci? (Limited human intervention)

Ideální proces pro automatizaci je proces, který může vykonat robot samostatně od začátku až do konce. Nicméně i procesy, při kterých jsou nutné vstupy člověka, mohou mít nemalý přínos ze své automatizace. Pak hovoříme o „asistované robotické automatizaci procesů“.


Smiley face

Vzniká v procesu mnoho výjimek? (Limited exception handling)

Pokud by robot při vykonávání procesu hlásil příliš výjimek, které by musel vyřešit pracovník, nebyl by takový proces vhodný k automatizaci.


Uvedená pravidla jsou doporučení, nikoliv dogma. I když proces bude splňovat pouze některé body, může jeho automatizace dávat smysl a přinést nemalé úspory a zrychlení.

  

Efektivita RPA


RPA je obzvláště efektivní v procesech, které mají následující vlastnosti. V těchto případech prokáže automatizace svoji největší sílu a lze očekávat nejrychlejší návratnost investice.

  • Velký objem zpracovávaných dat (Large volumes)
  • Proces zatížený lidskými chybami (Error-prone)
  • Proces vykonávaný mnoha pracovníky (High no. of FTE allocated)
  • Výkyvy v počtu opakování procesu z důvodu sezónnosti (Volume Spikes due to seasonality)

  

Jak začít s RPA

Již jste přemýšleli o nasazení automatizace procesů ve vaší organizaci a nejste si jistí, jak do toho?

Zavolejte nám nebo napište a my vás rádi navštívíme a pomůžeme vám rozběhnout vaše stádo robotů.

RPA - Robot process automation info@integygroup.cz
RPA - Robot process automation +420 603 955 381

RPA - Robot process automation